• Formačné aktivity

    • Školská svätá omša
     Býva raz mesačne. Slávi sa na počesť nášho svätého patróna. Zúčastňuje sa jej celá škola - žiaci so svojimi vyučujúcimi. Liturgický spev a čítania realizujú žiaci.

     Triedna svätá omša
     Uskutočňuje sa v rámci hodín náboženstva. Jedna trieda v kaplnke školy slávi svätú omšu. Je to pre väčšinu veľmi silný duchovný zážitok, pretože okolo obetného stola sa deti stávajú jedným, takmer rodinným spoločenstvom. Slová kňaza počas homílie sú adresné, a tým veľmi účinné.

     Ustavičná modlitba
     Patrí k jednému zo znakov spirituality piaristov. Súčasťou výchovy bola už v časoch svätého Jozefa Kalazanského. Ustavičná modlitba bola pôvodne aj v našej škole celý deň. Zástupcovia z každej triedy adorovali v kaplnke školy pred Najsvätejšou Sviatosťou alebo sa spoločne modlili ruženec, spievali a podobne. Striedali sa v pravidelných časových intervaloch. V súčasnosti sa ustavičnej modlitbe venuje jedna hodina. Každý deň adoruje iná trieda. Má presne sformulovaný cieľ - poklona Sviatosti Oltárnej. Prostriedkom je meditatívne čítanie a modlitba za potreby celej školy. Študenti sa na chvíľu zjednocujú a tíchnu v modlitbovom spoločenstve.

     Škola viery
     Je to spôsob duchovnej formácie rodičov. Realizuje ju mesačne páter rektor. Rodičia sú prvým článkom výchovy. Musia si byť vedomí svojej zodpovednosti pred Bohom a pred ľuďmi za výchovu. Aby mohli odovzdávať dar viery svojmu potomstvu, sami musia tento dar v sebe zveľaďovať.

     Duchovné obnovy pre zamestnancov
     Raz mesačne sa uskutočňuje duchovná obnova zamestnancov. Škola takto zabezpečuje ich duchovnú formáciu. Pretože nestačí, že učiteľ, hospodárka, školník je dobrý odborník vo svojom odbore. Musí sa stať svedkom viery a príkladom viery pre žiakov. Duchovnú obnovu realizuje páter piarista. Témy na prednášky sú volené aktuálne. Duchovné obnovy sú pre každého jednotlivca vždy novým začiatkom v duchovnej sfére.

     Duchovné cvičenia
     Uskutočňujú sa raz do roka. Konajú sa mimo školy a mesta. Vedenie školy zabezpečí exercitátora. Účasť je dobrovoľná.